BÁT CHỐT THẦN TƯỢNG

Đây là khu vực chốt số của 3 thành viên tích cực được tất cả thành viên đề cử mỗi tháng.

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 03/08/2021

44 CÓ 569 NGƯỜI CHƠI

14 CÓ 493 NGƯỜI CHƠI

00 CÓ 461 NGƯỜI CHƠI

82 CÓ 399 NGƯỜI CHƠI

84 CÓ 357 NGƯỜI CHƠI

A/e đang nghĩ gì?

Top