T
Điểm cảm xúc
2,068

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

 • 29/4: Giải nhất
  00,01,02,03,06,08,10,11,
  12,13,17,19,30,31,32,33,
  37,38,39,40,41,42,46,47,
  48,49,50,51,53,56,57,58,
  59,60,62,66,67,68,69,71,
  73,76,77,78,79,91,92,93,
  96,97,99

  090 =3đ
  33-88 313 =1đ
  QUAY LẠI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHƠI 3 CÀNG ĐỀ: 8X8X8 = 512 ăn 972
  THƯỜNG CHỈ GÃY 1 HÔM, HÔM SAU ĂN LẠI NGAY

  31/3: 3D GĐB:
  BỎ: TRĂM | CHỤC | ĐƠN VỊ = BỎ 36 | 70 | 83
  PHÁT LỘC NGÀY 30/3:
  STL CHẮC CỐP 161 11 66 686 TỐI ĐẢM BẢO ĐẾM NHÁY
  XIÊN 3 GHÉP CẶP: 161-(11,66)-686 TỐI ĐẾM TIỀN
  A ơi lâu rồi ko chia sẻ 7 càng Ae theo với,hay anh chia sẻ phương pháp lấy 7 càng cho em học hỏi với,nếu được cảm ơn [email protected]
  25/2:
  Dàn đề 78s:
  10,01,30,03,60,06,80,08,11,21,12,51,15,61,16,71,17,22,42,24,62,26,72,27,92,29,43,34,53,35,93,39,44,74,47,84,48,94,49,65,56,85,58,66,76,67,77,97,79,98,89,99,00,02,04,09,13,14,19,31,32,33,36,40,41,46,63,64,69,70,73,81,82,83,86,90,91,96
  Hạ 52s:
  10,01,30,03,60,06,80,08,11,21,12,51,15,61,16,71,17,22,42,24,62,26,72,27,92,29,43,34,53,35,93,39,44,74,47,84,48,94,49,65,56,85,58,66,76,67,77,97,79,98,89,99
  9/2: Dàn đề 64s
  91,19,27,20,18,82,86,09,56,79,57,83,60,49,85,38,92,07,46,26,54,02,76,88,32,81,05,90,71,87,93,13,50,28,45,35,41,29,53,11,17,69,96,61,80,30,06,42,47,25,59,10,36,43,08,16,66,94,65,23,89,97,68,31
  8/2: Dàn đề 65s
  19,27,20,18,49,86,69,20,56,79,57,83,60,64,45,85,38,69,92,07,46,26,54,02,76,88,32,05,11,90,71,87,93,88,13,93,88,81,28,35,41,20,29,05,49,11,17,04,26,64,43,61,18,87,42,74,47,56,71,25,21,18,61,59,36,38,46,28,79,43,25,19,69,08,28,66,18,94,41,26,65,65,89,00,68,23,31,69,82,86,57,90,70,82,63,80,20,00,22,53,93,48,57,58
  T
  THIENNATO
  càng dạo này bập bõm lên mình toàn đánh 1 dàn lớn với 1 dàn bé k đánh 3d nữa
  N
  NQT1981
  kệ bạn cư lên càng đi cho ae có cái tham khảo , cầu quán lúc nọ lúc kia mà bạn
  T
  THIENNATO
  Dàn 46s nha ae: 08,07,02,05,04,89,88,87,82,85,81,86,38,32,35,31,36,69,68,65,64,61,66,49,48,47,42,45,41,46,79,74,71,76,29,28,27,22,25,21,26,59,58,57,54,56
  7/2: Dàn đề 65s
  27,20,18,82,86,69,20,56,79,57,83,45,77,49,46,85,38,69,92,07,46,26,54,76,88,32,85,05,90,93,88,13,93,88,70,28,51,41,20,29,05,49,11,17,69,64,71,36,64,43,61,80,17,30,93,18,06,47,71,21,18,59,10,36,38,28,25,79,43,57,19,69,08,28,16,66,18,48,41,26,65,23,97,18,68,31,46,69,82,86,57,82,89,80,29,20,93,57,83,05,59,16,54,80,01,37,48,80,14,52,28,14,75,96,17,36,11,12
  6/2: Dàn đề 63s
  20,82,69,20,56,79,57,83,45,77,46,85,38,92,07,46,26,54,76,88,32,05,90,93,13,93,88,28,51,41,20,05,49,11,17,43,61,30,93,18,47,71,21,59,10,36,28,25,79,43,57,19,69,08,28,16,66,18,41,26,65,23,00,18,68,31,46,69,82,86,82,80,20,93,57,05,16,54,80,37,48,80,14,52,14,75,36,62,31,08,92,88,29,34,86,14,02,08,90,69,70,70,75,27,35,29,36,16,62,17,30
  Lô:
  ngày cuối: 494 696 474
  5/2: Dàn đề 65s
  18,49,59,09,69,20,56,79,57,83,60,31,49,95,46,85,38,92,07,46,64,26,54,02,76,88,32,50,05,11,90,71,87,93,88,13,93,88,70,50,63,81,76,28,45,51,35,41,29,53,05,49,11,17,07,64,26,71,36,64,96,61,80,17,93,30,18,06,16,42,74,47,11,56,71,21,18,61,59,10,83,36,07,46,36,28,25,79,43,25,19,69,08,28,16,66,18,48,26,65,23,97

  Lô:
  ngày cuối: 030 282
  ngày 1: 494 474 676 696
  6:16
  4/2: Test dàn đề 64s

  49,86,09,56,79,60,31,77,49,95,85,38,69,07,64,26,81,85,11,71,87,88,13,70,81,76,35,29,05,17,07,64,26,36,64,43,96,17,18,06,87,42,11,56,18,61,83,36,36,25,79,57,19,69,16,18,94,41,65,89,97,00,23,46,18,11,57,42,70,30,29,85,80,80,57,58,83,48,96,82,59,54,47,80,14,28,58,14,96,36,11,12,63,54,97,34,14,11,89,16,69,83,60,70,27,29,29,16,62,17,27,30,89,17,52,74,61
  Đầu tháng mong rực rỡ:
  MB 1/2:
  2D 64s: 64051798 | 91546073

  69,61,65,64,66,60,67,63,49,41,45,44,46,40,47,43,09,01,05,04,06,00,07,03,59,51,55,54,56,50,57,53,19,11,15,14,16,10,17,13,79,71,75,74,76,70,77,73,99,91,95,94,96,90,97,93,89,81,85,84,86,80,87,83
  2D 31s:
  60,67,49,47,43,05,07,03,51,55,50,57,53,19,15,17,79,71,75,74,76,70,73,91,94,97,93,85,84,80,83

  3D: 3598604

  3D new: 12589074
  • Love
  Reactions: HOTAKE92
  gianhi167
  gianhi167
  Chính xác là Tổng 1-9 nếu loại trừ. Ae chắc chắn thì cứ đánh 3 tổng kia. Còn nếu muốn ăn to đánh tổng 1-9 thôi
  Dàn đây nhé: 20 số thôi
  01,10,29,38,47,56,65,74,83,92,09,18,27,36,45,54,63,72,81,90
  T
  THIENNATO
  mai 2/2 mà
  gianhi167
  gianhi167
  À 2/2 chị gõ nhầm đấy
  MB 31/1:
  2D 64s: 43809261 | 30491825

  43,40,44,49,41,48,42,45,33,30,34,39,31,38,32,35,83,80,84,89,81,88,82,85,03,00,04,09,01,08,02,05,93,90,94,99,91,98,92,95,23,20,24,29,21,28,22,25,63,60,64,69,61,68,62,65,13,10,14,19,11,18,12,15
  2D 49s: 1642908 | 3049182
  13,10,14,19,11,18,12,63,60,64,69,61,68,62,43,40,44,49,41,48,42,23,20,24,29,21,28,22,93,90,94,99,91,98,92,03,00,04,09,01,08,02,83,80,84,89,81,88,82
  2D 5s:
  33,15,35,39,93
  3D: 2468179
  MB 30/1:
  2D 64s: 83647251 | 83761504

  88,83,87,86,81,85,80,84,38,33,37,36,31,35,30,34,68,63,67,66,61,65,60,64,48,43,47,46,41,45,40,44,78,73,77,76,71,75,70,74,28,23,27,26,21,25,20,24,58,53,57,56,51,55,50,54,18,13,17,16,11,15,10,14
  2D 49s: 1534278 | 8376150
  18,13,17,16,11,15,10,58,53,57,56,51,55,50,38,33,37,36,31,35,30,48,43,47,46,41,45,40,28,23,27,26,21,25,20,78,73,77,76,71,75,70,88,83,87,86,81,85,80

  2D 20s:
  88,83,86,81,85,80,84,68,63,67,66,48,43,47,45,40,27,26,21,24
  3D: 1357046
  MB 29/1:
  2D 64s: 57802613 | 15460739

  51,55,54,56,50,57,53,59,71,75,74,76,70,77,73,79,81,85,84,86,80,87,83,89,01,05,04,06,00,07,03,09,21,25,24,26,20,27,23,29,61,65,64,66,60,67,63,69,11,15,14,16,10,17,13,19,31,35,34,36,30,37,33,39
  2D 49s: 3658012 | 1546073
  31,35,34,36,30,37,33,61,65,64,66,60,67,63,51,55,54,56,50,57,53,81,85,84,86,80,87,83,01,05,04,06,00,07,03,11,15,14,16,10,17,13,21,25,24,26,20,27,23
  3D: 4689135
  MB 28/1:
  2D 64s: 70895623 | 68750193
  76,78,77,75,70,71,79,73,06,08,07,05,00,01,09,03,86,88,87,85,80,81,89,83,96,98,97,95,90,91,99,93,56,58,57,55,50,51,59,53,66,68,67,65,60,61,69,63,26,28,27,25,20,21,29,23,36,38,37,35,30,31,39,33
  2D 49s: 3526980 | 6875019
  36,38,37,35,30,31,39,56,58,57,55,50,51,59,26,28,27,25,20,21,29,66,68,67,65,60,61,69,96,98,97,95,90,91,99,86,88,87,85,80,81,89,06,08,07,05,00,01,09
  3D: 1379462
  * Nay đánh thêm càng 5 cho chắc
  MB 26/1/2021:
  Dàn đề 64s:
  45,42,48,40,47,46,43,49,65,62,68,60,67,66,63,69,25,22,28,20,27,26,23,29,85,82,88,80,87,86,83,89,05,02,08,00,07,06,03,09,35,32,38,30,37,36,33,39,15,12,18,10,17,16,13,19,55,52,58,50,57,56,53,59
  Hạ 49s:
  55,52,58,50,57,56,53,85,82,88,80,87,86,83,15,12,18,10,17,16,13,65,62,68,60,67,66,63,35,32,38,30,37,36,33,05,02,08,00,07,06,03,25,22,28,20,27,26,23
  Hạ 24s:
  35,32,38,30,37,36,33,39,15,12,18,10,17,16,13,19,55,52,58,50,57,56,53,59

  3D: 1,3,9,0,2,4,6
  Test pp 2D mới: 25/1/2021
  Dàn 7x7 49s: 9714832 | 6178039
  Hạ 30s: 97483 | 617839
  Hạ 6s: 943 | 68
  Hạ 3s: 943 | 8
  3D: 0263519
  ********************************************************************
  25/1/2021:
  Càng đề: 0263519
  Dàn đề 50s:
  00,28,46,64,82,05,23,41,69,87,01,29,47,65,83,06,24,42,60,88,02,20,48,66,84,07,25,43,61,89,03,21,49,67,85,08,26,44,62,80,04,22,40,68,86,09,27,45,63,81
  Hạ 21s:
  46,41,47,48,40,43,49,86,81,87,88,80,83,89,26,21,27,28,20,23,29
  Hạ 14s:

  23,27,28,29,40,41,43,46,47,48,81,86,87,89
  Test pp 2D mới: 24/1/2021
  Dàn 7x7: 3864725 | 0493182 (Kết: 23457 | 83291)
  Hạ: 3864 | 04318
  Hạ: 384 | 4
  Hạ: 34
  3D: 2485719
  ********************************************************************
  24/1/2021:

  Càng đề: 2485719

  Dàn đề 51s:
  00,02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,61
  Hạ 29s:
  30,34,38,32,80,84,88,82,60,64,61,68,62,40,44,48,42,70,74,78,72,20,24,28,22,50,54,58,52
  Hạ 20s:
  20,22,24,30,34,38,40,42,48,52,58,60,61,62,68,70,74,80,84,88
  Hạ 15s:
  20,22,42,24,52,62,58,70,74,80,38,48,84,68,88
  Ông nay chốt 51s copy chuẩn thát
  • Like
  Reactions: meohoang90
  T
  THIENNATO
  🤣🤣🤣 e đánh 2 dàn đăng cho mn tham khảo hehe 😁
  T
  THIENNATO
  E thấy bác chốt đc e mới lấy đâu phải ai e cũng lấy 😆
  Test pp 2D mới: 23/1/2021
  Dàn 7x7: 4051798 | 4903182
  Hạ: 4051 | 4318
  Hạ: 4051 | 4

  3D: 2891357
  ********************************************************************
  23/1/2021:

  Càng đề: 2891357
  Dàn đề 51s:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,16
  Hạ 21s:
  00,01,02,03,04,08,09,40,41,42,43,44,48,49,80,81,82,83,84,88,89
  Hạ 10s:
  00,08,41,48,80,81,82,83,84,88
  22/1/2021:
  Càng đề: 5792048
  Dàn đề 50s: 00,28,46,64,82,05,23,41,69,87,01,29,47,65,83,06,24,42,60,88,02,20,48,66,84,07,25,43,61,89,03,21,49,67,85,08,26,44,62,80,04,22,40,68,86,09,27,45,63,81
  Dàn đề 32s: 28,46,64,82,05,41,69,87,01,65,83,06,60,88,48,66,84,25,61,89,21,67,85,08,26,62,80,68,86,45,63,81
  Dàn đề 24s: 00,46,05,87,47,83,06,88,48,84,07,43,89,03,49,85,08,44,80,04,40,86,09,45
  T
  T
  THIENNATO
  500,528,546,564,582,505,523,541,569,587,501,529,547,565,583,506,524,542,560,588,502,520,548,566,584,507,525,543,561,589,503,521,549,567,585,508,526,544,562,580,504,522,540,568,586,509,527,545,563,581,700,728,746,764,782,705,723,741,769,787,701,729,747,765,783,706,724,742,760,788,702,720,748,766,784,707,725,743,761,789,703,721,749,767,785,708,726,744,762,780,704,722,740,768,786,709,727,745,763,781,900,928,946,964,982,905,923,941,969,987,901,929,947,965,983,906,924,942,960,988,902,920,948,966,984,907,925,943,961,989,903,921,949,967,985,908,926,944,962,980,904,922,940,968,986,909,927,945,963,981,200,228,246,264,282,205,223,241,269,287,201,229,247,265,283,206,224,242,260,288,202,220,248,266,284,207,225,243,261,289,203,221,249,267,285,208,226,244,262,280,204,222,240,268,286,209,227,245,263,281,000,028,046,064,082,005,023,041,069,087,001,029,047,065,083,006,024,042,060,088,002,020,048,066,084,007,025,043,061,089,003,021,049,067,085,008,026,044,062,080,004,022,040,068,086,009,027,045,063,081,400,428,446,464,482,405,423,441,469,487,401,429,447,465,483,406,424,442,460,488,402,420,448,466,484,407,425,443,461,489,403,421,449,467,485,408,426,444,462,480,404,422,440,468,486,409,427,445,463,481,800,828,846,864,882,805,823,841,869,887,801,829,847,865,883,806,824,842,860,888,802,820,848,866,884,807,825,843,861,889,803,821,849,867,885,808,826,844,862,880,804,822,840,868,886,809,827,845,863,881
  T
  THIENNATO
  264 dàn 50s 32s :v
  Anh ơi.lên càng hàng ngày cho anh em tham khảo với.hôm nay e được cua gãy càng tiếc quá,rất mong a nhiệt tình giúp Ae,chúc a sức khỏe nhiều m2
  hoacoj
  hoacoj
  Anh ơi anh bắt càng hay chia sẻ được k ạ
  N
  NQT1981
  mình thấy bạn bắt càng rất hay. bạn có thể chia sẻ pp dc k bạn
  19/1/2021: Nay xịt nữa thì e xin nghỉ chốt!
  Hạ dàn: 4671-671-46

  N
  NQT1981
  AI CHẢ CÓ LÚC NỌ LÚC KIA. BẠN CỨ BÌNH TĨNH CHỐT SỐ CHO MN CÓ CAI THAM KHẢO
  T
  THIENNATO
  109,102,105,104,100,106,103,199,192,195,194,190,196,193,159,152,155,154,150,156,153,179,172,175,174,170,176,173,169,162,165,164,160,166,163,139,132,135,134,130,136,133,119,112,115,114,110,116,113,309,302,305,304,300,306,303,399,392,395,394,390,396,393,359,352,355,354,350,356,353,379,372,375,374,370,376,373,369,362,365,364,360,366,363,339,332,335,334,330,336,333,319,312,315,314,310,316,313,509,502,505,504,500,506,503,599,592,595,594,590,596,593,559,552,555,554,550,556,553,579,572,575,574,570,576,573,569,562,565,564,560,566,563,539,532,535,534,530,536,533,519,512,515,514,510,516,513,709,702,705,704,700,706,703,799,792,795,794,790,796,793,759,752,755,754,750,756,753,779,772,775,774,770,776,773,769,762,765,764,760,766,763,739,732,735,734,730,736,733,719,712,715,714,710,716,713,209,202,205,204,200,206,203,299,292,295,294,290,296,293,259,252,255,254,250,256,253,279,272,275,274,270,276,273,269,262,265,264,260,266,263,239,232,235,234,230,236,233,219,212,215,214,210,216,213,409,402,405,404,400,406,403,499,492,495,494,490,496,493,459,452,455,454,450,456,453,479,472,475,474,470,476,473,469,462,465,464,460,466,463,439,432,435,434,430,436,433,419,412,415,414,410,416,413,609,602,605,604,600,606,603,699,692,695,694,690,696,693,659,652,655,654,650,656,653,679,672,675,674,670,676,673,669,662,665,664,660,666,663,639,632,635,634,630,636,633,619,612,615,614,610,616,613
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top