Tạo dàn xổ số | Dàn đề | Dàn 3 càng | Tạo dàn xiên

THẢO LUẬN
Help Users
Nội quy phòng chat: AE giao lưu vui vẻ, văn minh lịch sự, k nói bậy, k gây gổ,...
 • L LVT1907:
  bacthuan01 nói:
  Vcc 76 về giải nhất rồi
  n né đấy bác. Sau nuôi đánh hết mới chắc cú
  Link
 • bacthuan01 bacthuan01:
  75 về đề 2 tay trước
  Link
 • google google:
  đánh thì tôi cop dàn cho đánh
  Link
 • K khanhnam12:
  Có bác
  Link
 • google google:
  nuôi tối đa 3 tay con ko ăn là bỏ
  • Like
  Reactions: khanhnam12
  Link
 • google google:
  nhưng đa số ăn tay đầu hoặc tay 2 hiếm khi 3 tay lắm
  • Like
  Reactions: khanhnam12
  Link
 • Link
 • google google:
  109,190,119,191,129,192,139,193,149,194,159,195,169,196,179,197,189,198,199,105,150,115,151,125,152,135,153,145,154,155,165,156,175,157,185,158,209,290,219,291,229,292,239,293,249,294,259,295,269,296,279,297,289,298,299,205,250,215,251,225,252,235,253,245,254,255,265,256,275,257,285,258,409,490,419,491,429,492,439,493,449,494,459,495,469,496,479,497,489,498,499,405,450,415,451,425,452,435,453,445,454,455,465,456,475,457,485,458,509,590,519,591,529,592,539,593,549,594,559,595,569,596,579,597,589,598,599,505,550,515,551,525,552,535,553,545,554,555,565,556,575,557,585,558,709,790,719,791,729,792,739,793,749,794,759,795,769,796,779,797,789,798,799,705,750,715,751,725,752,735,753,745,754,755,765,756,775,757,785,758,909,990,919,991,929,992,939,993,949,994,959,995,969,996,979,997,989,998,999,905,950,915,951,925,952,935,953,945,954,955,965,956,975,957,985,958
  Link
 • google google:
  đừng đánh xem
  Link
 • K khanhnam12:
  Sanh b ha
  Link
 • ADMIN ADMIN:
  Tất cả trường hợp hỏi thông tin cá nhân, đăng thông tin cá nhân: số đt, zalo, facebook,gmail,.... đều sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
  Link
 • google google:
  uk ăn 179 rồi
  • Like
  Reactions: khanhnam12
  Link
 • K khanhnam12:
  Bảo nhiêu số bác
  Link
 • google google:
  216 đánh thêm càng
  Link
 • google google:
  101,110,111,121,112,131,113,141,114,151,115,161,116,171,117,181,118,191,119,107,170,127,172,137,173,147,174,157,175,167,176,177,187,178,197,179,201,210,211,221,212,231,213,241,214,251,215,261,216,271,217,281,218,291,219,207,270,227,272,237,273,247,274,257,275,267,276,277,287,278,297,279,401,410,411,421,412,431,413,441,414,451,415,461,416,471,417,481,418,491,419,407,470,427,472,437,473,447,474,457,475,467,476,477,487,478,497,479,501,510,511,521,512,531,513,541,514,551,515,561,516,571,517,581,518,591,519,507,570,527,572,537,573,547,574,557,575,567,576,577,587,578,597,579,701,710,711,721,712,731,713,741,714,751,715,761,716,771,717,781,718,791,719,707,770,727,772,737,773,747,774,757,775,767,776,777,787,778,797,779,901,910,911,921,912,931,913,941,914,951,915,961,916,971,917,981,918,991,919,907,970,927,972,937,973,947,974,957,975,967,976,977,987,978,997,979
  Link
 • google google:
  xem tay này nữa
  • Like
  Reactions: khanhnam12
  Link
 • Link
 • toanly14 toanly14:
  giao lưu mấy khung nào
  • Love
  • Like
  Reactions: xmen1208 and khanhnam12
  Link
 • google google:
  đấy
  Link
 • K khanhnam12:
  Đợi a c toàn lâu quá
  Link
 • google google:
  toàn hay e gái thế
  Link
 • toanly14 toanly14:
  A c.4 ghép tam tư 3,8,4,9,1,6 bt 46,64
  Link
 • google google:
  :((304,340,314,341,324,342,334,343,344,354,345,364,346,374,347,384,348,394,349,804,840,814,841,824,842,834,843,844,854,845,864,846,874,847,884,848,894,849,404,440,414,441,424,442,434,443,444,454,445,464,446,474,447,484,448,494,449,904,940,914,941,924,942,934,943,944,954,945,964,946,974,947,984,948,994,949,104,140,114,141,124,142,134,143,144,154,145,164,146,174,147,184,148,194,149,604,640,614,641,624,642,634,643,644,654,645,664,646,674,647,684,648,694,649
  • Like
  Reactions: khanhnam12
  Link
 • toanly14 toanly14:
  45 chắc kô kip nhe t2
  Link
 • toanly14 toanly14:
  nuôi hàng
  Link

  TẠO DÀN ĐẶC BIỆT

  Chạm + Tổng
  +
  Thêm
  Bỏ
  Kết quả
  Đầu + Đuôi + Tổng
  + +
  Thêm
  Bỏ
  Kết quả
  Bộ + Tổng
  +
  Thêm
  Bỏ
  Kết quả

  Tạo dàn xổ số | Dàn đề | Dàn 3 càng | Tạo dàn xiên

  LẤY NHANH DÀN ĐẶC BIỆT

  LỌC - GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT

  Dàn 1 Dàn 2

  LỌC - GHÉP DÀN 3D - 4D

  Càng Dàn số 3D - 4D
  +
  Thêm
  Bỏ
  Kết quả

  Các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 2,6,9

  Ghép lô xiên tự động

  Top