hoi321
Điểm cảm xúc
12,680

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

 • Miền Bắc 26/2/2021
  STL 59-95
  62S
  40,04,13,31,95,59,68,86,90,09,63,36,45,54,18,81,30,03,85,58,76,67,80,08,53,35,26,62,17,71,20,02,93,39,75,57,48,84,70,07,43,34,25,52,98,89,16,61,23,32,78,87,96,69,79,97,06,60,24,42,51,15
  36s
  13,31,95,59,68,86,63,36,45,54,18,81,09,90,03,30,85,58,67,76,53,35,08,80,17,71,23,32,78,87,69,96,89,98,43,34
  12S.13,31,68,86,59,95,63,36,18,81,09,90
  TTĐ 59,95,18,81
  BTĐ 95
  3D 1,2,4,6,7,8,9
  4D 0,2,3,4,6,7,8
  Miền Bắc 25/2/2021
  STL 35-53
  64S 13,31,68,86,22,77,40,04,95,59,63,36,18,81,72,27,90,09,45,54,03,30,58,85,12,21,67,76,53,35,08,80,62,26,17,71,83,38,92,29,47,74,10,01,65,56,33,88,42,24,97,79,60,06,15,51,23,32,78,87,50,05,96,69
  36S 13,31,68,86,22,77,40,04,63,36,18,81,72,27,90,09,58,85,12,21,67,76,62,26,17,71,23,32,78,87,96,69,50,05
  10S 13,31,68,86,63,36,18,81,72,27
  TTĐ 18-81-27-72
  BTĐ 72
  3D 0,1,3,4,5,6,8
  4D 0,2,3,4,6,8,9
  Miền Bắc 24/02/2021
  STL 14-41
  65S 13,31,68,86,22,77,59,95,63,36,18,81,72,27,09,90,45,54,03,30,58,85,12,21,67,76,49,94,53,35,08,80,62,26,17,71,99,83,38,92,29,47,74,56,65,33,88,42,24,97,79,06,60,15,51,43,34,98,89,52,25,07,70,16,61

  36S
  68,86,22,77,59,95,18,81,72,27,09,90,45,54,58,85,12,21,67,76,49,94,08,80,62,26,17,71,99,35,53,98,89,52,25,70
  10S 68,86,59,95,18,81,09,90,98,89
  BTĐ 90
  3D 0,2,3,4,5,7,9
  4D 0,1,3,4,5,6,8
  Miền Bắc 23/2/2021
  STL 78-87
  Lô xiên 78-21 87-21
  65S 11,66,93,39,48,84,02,20,57,75,61,16,43,34,98,89,52,25,07,70,21,12,76,67,58,85,49,94,71,17,26,62,53,35,08,80,99,01,10,56,65,83,38,92,29,47,74,51,15,06,60,33,88,42,24,97,79,41,14,96,69,23,32,78,87
  36S 11,66,93,39,48,84,57,75,61,16,43,34,98,89,52,25,01,10,56,65,83,38,92,29,47,74,51,15,06,60,33,88,42,24,97,79
  10S 11,66,93,39,61,16,43,34,83,38
  TTĐ 16-66-34-43
  BTĐ 16
  3D 0,1,2,3,7,8,9
  4D 1,3,4,5,6,7,8
  Miền Bắc 22/02/2021
  STL 09-90
  65S 92,29,65,56,83,38,01,10,74,47,42,24,15,51,33,88,79,97,12,21,85,58,03,30,94,49,62,26,35,53,08,80,71,17,44,99,22,95,59,13,31,68,86,04,40,72,27,45,54,63,36,18,81,09,90,32,23,05,50,78,87,41,14,69,96
  36S 92,29,38,83,42,24,88,15,79,97,12,21,58,85,49,94,62,26,08,80,71,17,99,22,68,86,31,13,59,95,72,27,18,81,09,90
  10S: 12,21,62,26,68,86,72,27,18,81
  TTĐ 27,72,12,21
  BTĐ 72
  3D 0,1,3,5,6,8,9
  4D 1,2,3,4,5,6,8
  Miền Bắc 21/02/2020
  BTL 00
  STL 19-91
  62S 92,29,47,74,83,38,65,56,42,24,97,79,33,88,15,51,02,20,57,75,84,48,39,93,52,25,07,70,34,43,89,98,22,77,04,40,59,95,13,31,68,86,72,27,54,45,09,90,63,36,18,81,32,23,87,78,14,41,69,96,05,50
  35S 92,29,47,74,83,38,42,24,97,79,33,02,20,57,75,84,48,39,93,52,25,07,70,34,43,89,98,72,27,54,45,09,90,63,36
  10S 47,74,29,92,07,70,34,43,89,98
  TTĐ 47-74-29-92
  BTĐ 74
  3D 2,3,4,5,6,7,8
  4D 1,2,4,5,7,8,9
  Miền Bắc 19/2
  STL 88-33
  65S 30,03,94,49,85,58,76,67,80,08,44,35,53,26,62,17,71,99,20,02,84,48,75,57,66,39,93,70,07,34,43,25,52,16,61,98,89,64,46,55,37,73,28,82,19,91,60,06,24,42,15,51,97,79,88,90,09,54,45,36,63,27,72,18,81
  35S 30,03,85,58,76,67,80,08,35,53,26,62,17,71,70,07,34,43,25,52,16,61,98,89,90,09,54,45,36,63,27,72,18,81
  TTĐ : 67,76,17,71
  BTĐ 71
  3D 1,2,3,4,6,7,8
  4D 0,1,4,5,6,7,9
  Miền Bắc 10/2 ( Chốt Ngày cuối năm)


  STL 68-86


  65S


  01,10,65,56,60,06,51,15,44,20,02,93,39,75,57,48,84,70,07,52,25,43,34,98,89,30,03,21,12,85,58,49,94,80,08,71,17,62,26,53,35,40,04,31,13,95,59,68,86,90,09,81,18,63,36,45,54,23,32,28,82,37,73,87,78


  36S


  93,39,48,84,70,07,43,34,98,89,30,03,85,58,49,94,80,08,53,35,31,13,68,86,81,18,63,36,23,32,28,82,37,73,87,78


  10S :03,30,39,93,48,84,08,80,58,85


  TTĐ 03-30-39-93


  STĐ 03-30


  BTĐ 30


  3D: 8,9,1,4,5,2,3


  4D: 1,2,5,7,6,4,3
  Miền Bắc 09/2
  STL 49-94
  64S
  10,01,83,38,65,56,47,74,20,02,93,39,75,57,48,84,30,03,21,12,85,58,76,67,40,04,31,13,95,59,86,68,50,05,41,14,23,32,96,69,87,78,60,06,51,15,97,79,80,08,71,17,53,35,26,62,90,09,81,18,63,36,45,54
  36S 10,01,65,56,30,03,21,12,85,58,76,67,04,40,31,13,95,59,86,68,23,32,87,78,51,15,80,08,53,35,26,62,81,18,63,36
  10s 23,32,87,78,01,10,15,51,36,63
  TTĐ 78,87,36,63
  STĐ 78-63
  BTĐ 78
  3D : 0,1,3,5,6,7,8
  4D: 0,1,3,4,5,6,8
  Miền Bắc 8/2
  STL 05-50 (BT50)
  62S 73,37,28,82,23,32,96,69,87,78,10,01,65,56,47,74,60,06,51,15,97,79,30,03,21,12,85,58,76,67,80,08,71,17,53,35,26,62,20,02,93,39,75,57,48,84,70,07,43,34,25,52,98,89,04,40,45,54,59,95,09,90
  36S
  59,95,45,54,28,82,23,32,87,78,10,01,65,56,60,06,51,15,30,03,21,12,76,67,71,17,26,62,20,02,75,57,70,07,25,52
  10S: 28,82,01,10,56,65,23,32,15,51
  TTĐ 01,10,23,32
  BTĐ 01
  3D 0,3,4,6,7,8,9
  4D 0,2,3,4,6,7,8
  Vạn sự tuỳ duyên
  Miền Bắc 7/2
  STL 38,83
  60S 91,19,73,37,46,64,28,82,10,01,65,56,47,74,20,02,93,39,75,57,48,84,30,03,21,12,85,58,76,67,41,14,23,32,96,69,87,78,60,06,51,15,97,79,70,07,43,34,25,52,98,89,80,08,71,17,53,35,26,62
  36S
  73,37,28,82,10,01,65,56,75,57,30,03,21,12,85,58,23,32,96,69,60,06,51,15,70,07,43,34,25,52,98,89,71,17,53,35
  10S 01,10,07,70,25,52,89,98,34,43
  TTĐ 01,52,89,34
  BTĐ 89
  3D 0,1,2,5,6,8,9
  4D 0,1,3,4,5,7,8
  Miền Bắc 06-2
  STL 48-84
  64S 91,19,73,37,46,64,10,01,65,56,47,74,29,92,20,02,93,39,75,57,30,03,21,12,85,58,76,67,49,94,50,05,41,14,23,32,96,69,87,78,60,06,51,15,97,79,70,07,61,16,43,34,25,52,89,98,80,08,71,17,53,35,26,62
  36S
  91,19,46,64,10,01,65,56,30,03,21,12,85,58,76,67,49,94,50,05,41,14,96,69,87,78,60,06,51,15,61,16,71,17,53,35
  10S .69,96,49,94,05,50,19,91,01,10
  TTĐ 69-96-01-10
  BTĐ 01
  3D 0,1,2,3,6,7,9
  4D 1,2,4,5,6,7,8
  Chào anh ... a oi a có thể chia xẻ .cách bat 65s của a k ạ...em.muốn choi an toàn thua ... em chân thành cám ơn anh ạ
  hoi321
  hoi321
  b có thể tham khảo ở đây nhé ... cầu này là cầu bắt hỗn hợp nên khó để tả
  Miền Bắc 05-2
  STL 48,84
  62S 91,19,73,37,46,64,28,82,10,01,83,38,65,56,47,74,20,02,93,39,75,57,48,84,30,03,21,12,85,58,76,67,41,14,23,32,96,69,87,78,60,06,51,15,97,79,70,07,43,34,25,52,98,89,80,08,71,17,53,35,26,62
  36S
  73,37,28,82,93,39,48,84,30,03,21,12,85,58,76,67,41,14,23,32,96,69,87,78,43,34,98,89,80,08,71,17,53,35,26,62
  Hạ 10S 39,93,48,84,08,08,58,85,37,73
  TTĐ 08-80-48-84
  STĐ 48-84
  BTĐ 84
  3D:0,1,2,3,5,7,9
  3D 0,1,2,4,7,8,9
  Miền Bắc 4-2-2021
  STL 16-36
  64S 91,19,82,28,73,37,46,64,41,14,32,23,96,69,87,78,01,10,92,29,65,56,47,74,51,15,42,24,06,60,97,79,21,12,03,30,85,58,76,67,71,17,62,26,53,35,08,80,31,13,86,68,81,18,63,36,34,43,48,84,39,93,89,98
  36S
  73,37,32,23,87,78,01,10,21,12,03,30,85,58,71,17,53,35,08,80,31,13,86,68,81,18,63,36,34,43,48,84,39,93,89,98
  10S 39,93,36,63,08,80,17,71,12,21
  TTĐ 12-21-39-93
  BTĐ 21
  3D :0,1,2,3,5,8,9
  4D :1,2,3,6,7,8,9
  Miền Bắc 3-2-2021
  STL 09-90
  64S
  91,19,82,28,64,46,41,14,96,69,02,20,93,39,84,48,57,75,61,16,52,25,43,34,07,70,89,98,21,12,03,30,94,49,76,67,71,17,62,26,53,35,44,99,31,13,22,04,40,86,68,77,59,95,81,18,72,27,63,36,54,45,09,90
  36S
  91,19,64,46,41,14,96,69,57,75,61,16,43,34,07,70,89,98,21,12,94,49,76,67,71,17,62,26,44,99,31,13,04,40,81,18
  Hạ 10S 49,94,12,21,76,67,19,91,69,96
  TTĐ 49-94-12-21
  BTĐ 94
  3D :0,2,3,4,6,8,9
  4D :0,1,3,4,6,7,8
  Miền Bắc 02/2/2021
  STL 83-88
  64S
  10,01,83,38,47,74,20,02,11,93,39,75,57,66,48,84,30,03,21,12,85,58,76,67,31,13,95,59,86,68,77,60,06,51,15,33,97,79,88,70,07,61,16,43,34,25,52,98,89,80,08,71,17,53,35,26,62,81,18,63,36,45,54,27,72
  36S
  10,01,83,38,20,02,93,39,75,57,48,84,30,03,85,58,95,59,60,06,51,15,33,88,70,07,43,34,25,52,98,89,80,08,53,35
  Hạ 10S 38,83,33,88,08,80,01,10,84,48
  TTĐ 33-88-38-83
  STĐ 83-88
  BTĐ 88
  3D:0,1,3,4,5,6,8
  3D 0,2,4,5,6,7,8
  Miền Bắc 01/2
  STL 17-71
  65S 91,19,73,37,64,46,28,82,50,05,41,14,23,32,87,78,69,96,10,01,83,38,74,47,65,56,29,92,60,06,51,15,33,24,42,97,79,88,30,03,21,12,94,49,85,58,67,76,80,08,71,17,53,35,44,99,40,04,31,13,95,59,77,68,86
  36S
  91,19,73,37,28,82,23,32,87,78,69,96,83,38,29,92,97,79,33,88,94,49,85,58,80,08,71,17,99,95,59,77,47,74,04,40
  Hạ 10S 38,83,33,88,79,97,59,95,78,87
  6S 33-88-79-97-59-95
  4S 59-95-33-88
  BTĐ 88
  3D 0,2,3,4,5,7,9
  4D 1,2,4,5,6,7,8
  bạn có thể chia sẻ cách bắt dàn 64 mb được không bác
  T
  truongva2
  được làm thành viên trong nhóm các cao thủ chốt sổ điều mơ ước quả e ngưỡng mộ các a chốt đăng cap
  Chào người anh em.không biết sưng hô sao nữa.mình 35 t.cũng theo dõi bạn đc thời gian thấy bạn kéo dàn ít số mà đỉnh thật.chúc mừng bạn nhé.mình mấy bữa nay tự lập dàn chơi hôm đc hôm mất lên mai quyết theo bạn xem có về bờ dc không.gần tết rồi mà bối rối quá.mình vốn 30 tr bạn tính chia vốn sao cho hợp lí nhỉ. Chủ yếu mình chơi 3d
  Gần Hết năm chúc ae gmsh may mắn nhé .....
  cố gắng lên nhưng cầu lô
  dàn đề 36s đẳng cấp cho ae chiến đấu
  để gặt hái lấy lại những gì đã mất ae nhé
  Chào bạn, hôm nay nhìn thấy cách chơi của bạn.minh thấy hay thật
  hoi321
  hoi321
  b cứ chơi theo khung đó ăn đều lắm
  giangnam32
  giangnam32
  Cho mình hỏi có trường hợp hơn một tuần ko ra thì làm thế nào, có thời điểm gan đó
  hoi321
  hoi321
  cùng lắm nó chỉ gan 1 con thôi .... còn lô cặp thì k gan nhiều đâu nó k về thì mk không chơi
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top